شمارهٔ ۱۸۶

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

زشتم خواندی و راست گفتی
من نیز بگویم ار نجوشی
من زشت بهم تو خوب ایرا
من شاعرم و تو ... فروشی