رباعی شمارهٔ ۲۰

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

غافل مشو، ای دل، که نیازم با تست
پوشیده هزارگونه رازم با تست
حرمان شبی دراز و جایی خالی
زانم که حکایت درازم با تست