بیت

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

بکوش و دانشی آموز و پرتوی افکن
که فرصتی که ترا داده‌اند، بی بدل است