رباعی شمارهٔ ۱۰۵۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

مهمان توایم ما و مهمان سماع
ای جان معاشران و سلطان سماع
هم بحر حلاوتی و هم کان سماع
آراسته باد از تو میدان سماع