رباعی شمارهٔ ۱۰۱۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای گنج بیا زود به ویرانهٔ خویش
وی زلف پریشان مشو از شانهٔ خویش
وی مرغ متاب روی از دانهٔ خویش
ای خانه خدا درآی در خانهٔ خویش