تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عالم خاک از وجود تازه رویان مفلس است
بر نمی‌خیزد گل ابری ازین دریای خشک