هر آن کریم که فرزند او بلاده بود
شگفت باشد کو از گناه ساده بود