بخش ۲۷

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد
مشو غره بر حسن گفتار خویش
به تحسین نادان و پندار خویش