رباعی شمارهٔ ۱۰۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

مستند مجردان اسرار امشب
در پرده نشسته‌اند با یار امشب
ای هستی بیگانه از این ره برخیز
زحمت باشد بودن اغیار امشب