شمارهٔ ۸۱

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

چون بیخبرم که چیست تقدیر مرا
دیوانگی آورد به زنجیر مرا
چون کار به علّت نکنی با بد و نیک
ترکِ بد و نیک گیر و بپذیر مرا