شمارهٔ ۱۴

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

آن ماه که بر هر دو جهان میتابد
در مغزِ زمین و آسمان میتابد
یک ذرّه بود در او همه روی زمین
ماهیست کز آسمانِ جان میتابد