رباعی شمارهٔ ۱۹۶۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من جمله خطا کنم صوابم تو بسی
مقصود از این عمر خرابم تو بسی
من میدانم که چون بخواهم رفتن
پرسند چه کرده‌ای جوابم تو بسی