رباعی شمارهٔ ۱۵۸۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

نی هرکه کند رقص و جهد بالا او
در فقر بود گزیده و والا او
مسجود ملک تا نشود چون آدم
عالم نشود به عالم اسما او