رباعی شمارهٔ ۲۷۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

جانی که حریف بود بیگانه شده است
عقلی که طبیب بود دیوانه شده است
شاهان همه گنجها بویرانه نهند
ویرانهٔ ما ز گنج ویرانه شده است