شمارهٔ ۱۱

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

خون ناخوردن به از وبالست ترا
زان است کزین میوه وبالست ترا
آنست که تو حرام خوار افتادی
ورنه همه خونها حلالست ترا