شمارهٔ ۶۰

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

گاهی ببریدی و گهی پیوستی
گاهی بگشادی و گهی در بستی
چون در دو جهان نبود کس محرم تو
در بر همه بستی و خوشی بنشستی