شمارهٔ ۱۰

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

چندین امل تو ای دل غافل چیست
چون رفتنییی درین سرا منزل چیست
چون عاقبت کار همه گم شدن است
آخر ز پدید آمدنت حاصل چیست