رباعی شمارهٔ ۱۱۹

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

هر شب به سر کوی تو آیم به فغان
باشد که کنی درد دلم را درمان
گر بر در تو بار نیابم، باری
از پیش سگان کوی خویشم، بمران