شمارهٔ ۷۶

عطار / مختارنامه / باب سی و پنجم: در صفت روی و زلف معشوق

تا کی کمرِ عهد و وفا باید بست
زنّارم ازان زلفِ دو تا باید بست
چون کارِ من از لبِ تو مینگشاید
دل در سرِ زلفِ تو چرا باید بست