رباعی شمارهٔ ۱۴۶

سعدی / دیوان اشعار / رباعیات

گر دولت و بخت باشد و روزبهی
در پای تو سر ببازم ای سرو سهی
سهلست که من در قدمت خاک شوم
ترسم که تو پای بر سر من ننهی