رباعی شمارهٔ ۱۳۰۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ما بادهٔ ز خون دل خود می‌نوشیم
در خم تن خویش چو می می‌جوشیم
جان را بدهیم و نیم از آن باده خوریم
سر را بدهیم و جرعه‌ای نفروشیم