تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

تیره بختیهای ما از پستی اقبال نیست
از بلندی شمع ما پرتو به دور انداخته است
بررسی آماری تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۴ - تیره بختیهای ما از پستی اقبال نیست

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات ما، آز، به، انداخته، بلندی، دور، شمع، نیست، پستی، پرتو می باشند. صائب تبریزی از کلمه ما ۲ بار ، آز ۲ بار ، به ۱ بار ، انداخته ۱ بار ، بلندی ۱ بار ، دور ۱ بار ، شمع ۱ بار ، نیست ۱ بار ، پستی ۱ بار ، پرتو ۱ بار در تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۴ - تیره بختیهای ما از پستی اقبال نیست استفاده کرده است.

کلمه تکرار
ما 2
آز 2
به 1
انداخته 1
بلندی 1
دور 1
شمع 1
نیست 1
پستی 1
پرتو 1
اقبال 1
بختیهای 1
است 1
تیره 1