رباعی شمارهٔ ۴۱۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

مر وصل ترا هزار صاحب هوس است
تا خود به وصال تو که را دسترس است
آن کس که بیافت راحتی یافت تمام
وانکس که نیافت رنج نایافت بس است