شمارهٔ ۶۷

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

شمعی که ز درد او کسی باز نگفت
جان داد که یک سخن به آواز نگفت
شاید که ببرّند زبانش که به قطع
تا در دهن گازنشد راز نگفت