به هر چه می ‌نگرم نور طلعت شاه است
به هر طرف که روان می شوم همه راه است