بخش ۳۰

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

هر که در حال توانایی نکویی نکند در وقت ناتوانی سختی بیند