غزل شمارهٔ ۱۹۲۲

مولوی / دیوان شمس / غزلیات

ما شادتریم یا تو ای جان
ما صافتریم یا دل کان
در عشق خودیم جمله بی‌دل
در روی خودیم مست و حیران
ما مستتریم یا پیاله
ما پاکتریم یا دل و جان
در ما نگرید و در رخ عشق
ما خواجه عجبتریم یا آن
ایمان عشق است و کفر ماییم
در کفر نگه کن و در ایمان
ایمان با کفر شد هم آواز
از یک پرده زنند الحان
دانا چو نداند این سخن را
پس کی رسد این سخن به نادان