تک‌بیت شمارهٔ ۱۴۱۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چه آرزوی شهادت کنم، که سوخته است
به داغ یاس، جگر گوشهٔ خلیل از تو