رباعی شمارهٔ ۳۳۶

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

اندیشهٔ انتقام چون جزم کنیم
قهر همه دشمنان به یک عزم کنیم
با چرخ چو با آتسز اگر رزم کنیم
گردن به سم اسب چو خوارزم کنیم