تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۲۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از ظلمت وجود که می‌برد ره برون؟
گر شمع پیش پای نمی‌داشت نور عشق