رباعی شمارهٔ ۸۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

اندیشه و غم را نبود هستی و تاب
آنجا که شرابست و ربابست و کباب
عیش ابدی نوش کنید ای اصحاب
چون سبزه و گل نهید لب بر لب آب