بوهریره داشت انبانی ز نان
عشق را با نان و با انبان چه کار