شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

آگاه نیم از دل و جانم که چه بود
پی مینبرم علم و عیانم که چه بود
این میبینم که مینبینم که چه رفت
این میدانم که میندانم که چه بود