رباعی شمارهٔ ۲۶۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

توبه چکنم که توبه‌ام سایهٔ تست
بار سر توبه جمله سرمایهٔ توست
بدتر گنهی بپیش تو توبه بود
کو آن توبه که لایق پایهٔ تست