رباعی شمارهٔ ۱۳۹

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

روی تو ز حسن لافها زد به جهان
لعل تو ز لطف طعنها زد در جان
زلف تو چو افتادگیی عادت کرد
بنگر که چگونه بر سر آمد ز میان؟