شمارهٔ ۴۶

سعدی / مواعظ / مثنویات

به یک سال در جادویی ارمنی
میان دو شخص افکند دشمنی
سخن چین بدبخت در یکنفس
خلاف افکند در میان دو کس