رباعی شمارهٔ ۹۵

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

چون با غم عشق تو دلم ساز گرفت
چشمم ز طلب خون دل آغاز گرفت
تو دست به خون ریختنم رنجه مدار
هجران تو این مهم به جان باز گرفت