تک‌بیت شمارهٔ ۳۹۶

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از حال دل مپرس که با اهل عقل چیست
دیوانه‌ای میانهٔ طفلان نشسته است