رباعی شمارهٔ ۱۰۴

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

اندر همه عمر من بسی وقت صبوح
آمد بر من خیال آن راحت روح
پرسید ز من که چون شدی تو مجروح
گفتم ز وصال تو همین بود فتوح