به حق آن خم زلف ، بسان منقار باز
به حق آن روی خوب، کز گرفتی براز