تک‌بیت شمارهٔ ۸۳۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

می‌شود قدر سخن سنجان پس از رفتن پدید
جای بلبل در چمن، فصل خزان پیدا شود