رباعی شمارهٔ ۴۵

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

دل در غم او بکاست، می‌باید گفت
این واقعه از کجاست؟ می‌باید گفت
گفتی تو که: از که این قیامت دیدی؟
از قامت او، چو راست می‌باید گفت