رباعی شمارهٔ ۳۵

گر تخم برومند نشد، کشتۀ توست
ور جامه پسندیده نشد، رشتۀ توست
گر ز آن که تو را پای فرو رفت به گل
از کس تو منال، کاین گل آغشتۀ توست