مجموعهٔ مجموع کمال است که در وی
ساقی بتوان دید چو در ساغر می می