رباعی شمارهٔ ۱۹۰

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

نازان و گرازان به وثاق آمد یار
نازان چو گل و مل و گرازان چو بهار
جوشان و خروشانش گرفتم به کنار
جوشان ز تف خمر و خروشان ز خمار