تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۱۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

زبان شکوه اگر همچو خار داشتمی
همیشه خرمن گل در کنار داشتمی