شمارهٔ ۱۸۷

داستان عمر طی شد حرف او آخر نشد
برگریزان زبان شد گفتگو آخر نشد