شمارهٔ ۲۹۱

کیست آن کس که نه بر حال مسافر گرید؟
چشم آیینه به دنبال مسافر گرید