شمارهٔ ۲۷

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

جان من خیز و جام باده بیار
که مرا برگ پارسایی نیست
ساغر و می به جان و دل بخرم
پیش کس می بدین روایی نیست