شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

همچون من و تو علی الیقین ای ساقی
بسیار فرو خورد زمین ای ساقی
تاکی کنی اندیشه ازین ای ساقی
العیش! که عمر رفت هین ای ساقی